ANNONSSTOCKHOLMS  VARJEHANDA

Detta är Nyhetssidan av den regionala webbtidningen Stockholms Varjehanda (SV), som är en fristående, opartisk och privatägd tidning i Stockholms län.

Text och bild där inte annat anges: Mac Lennart Lindskog,
mac.lennart.lindskog@ stockholmsvarjehanda.se, mobiltelefon 073 514 66 60.
Denna sida uppdaterades den 19 juli 2019 klockan 22.30


 

IAKTTAGELSER:

Att dricka kaffe
med regeringen

Under rubriken IAKTTAGELSER publiceras personliga iakttagelser i kåserande form av Mac Lennart Lindskog.

Regeringens bord under pressfikan den 18 juli 2019.

Pressens bord under samma pressfika. Ser du skillnaden mellan innehållet på de båda borden?

 

Det är samma kaffe och te i kannorna, det är samma nyttiga mackor, det är samma frukt och bär, det är samma goda apelsinjuice, det är samma prinsessbakelser och det är samma fina porslin med både guldkant och lilla riksvapnet.

Men det är ändå något ät- eller drickbart som skiljer regeringens och pressens fikabord åt. Svaret finns längst nere i det här kåseriet.

Svenska regeringar av olika politiska kulörer värnar om den trevliga traditionen att bjuda media (det vill säga journalister och fotografer från press, radio och TV) på pressfika under sommarsemestern.

Pressfikorna hålls direkt efter sommarregeringarnas samman-träden på torsdagsmorgnarna. Syftet är att de cirka sex medverkande statsråden ska redogöra för dagsaktuella regeringsbeslut.

I år var det första gången som regeringens pressfika anordnades i kvarteret Björnen med ingång via Kopparporten på Rödbodgatan 6 i Stockholm.

Det ligger tre kvarter från Rosenbad, där pressfikorna har hållits under tidigare år. Rosenbad är för tillfället stängt för en totalrenovering, som väntas ta mellan tre och fyra år.

Inpasseringen till regeringens pressfika inleds klockan 09.45. Säkerhetskontrollen är mycket rigorös. Man känner sig nästan som avresande på en internationell flygplats.

Först måste man legitimera sig med ett presskort eller annat giltigt dokument i entrén.

Sedan ska man lägga ytterkläder, kavaj, väskor, mobiltelefoner, bärbara datorer och annan elektronisk utrustning samt metallföremål såsom nycklar, mynt och byxbälten i en låda på ett band som rullar genom en röntgenmaskin.

Därefter ska man själv passera en metalldetektorbåge. Om den ger pipande utslag får man finna sig i en mer närgången kontroll.

Jag har kommit underfund med att ett av mina byxbälten inte ger något utslag i metalldetektorer. Så numera kan jag passera genom metalldetektorbågar utan nedhasande byxor.

Efter godkänd kontroll förs man in tillsammans med andra kolleger i ett litet rum som fungerar som en sluss: Först efter att dörren bakom oss har stängts öppnas dörren framför oss.

Då strålar dagsljuset mot oss från huvudentrén Herkulesgatan 17. Klockan 10.15 är det dags att tampas med statsråden. Antingen utomhus i kvarteret Björnens innergård eller inomhus i gästmatsalen beroende på vädret.

Till sist kommer här det utlovade svaret på frågan om skillnaden i innehållet mellan regeringens och pressens fikabord:

Pressbordet har vatten i karaffer. Regeringsbordet har mineralvatten i flaskor. Från Loka – om någon undrar.

Publicerat: 19 juli 2019.

 


ANNONS


 

Täbys vikinga-
kvinna Estrid
lånas ut till
Vikingaliv-
museet på
Djurgården

Den 28 juni 2018 invigdes en ny utställning på det lite mer än ett år gamla museet Vikingaliv på Djurgården i Stockholm. Vikingakvinnan Estrid från Täby har blivit en av huvudpersonerna där.

Estrid Sigfastsdotter var en av 1000-talets mäktigaste kvinnor i trakten av Täby och Vallentuna. Hennes livstid kan genom runinskrifter bestämmas till omkring 1020–1080.

Hon var farmor till storbonden Jarlabanke som "ägde ensam hela Täby" enligt runstenar. Hans grav återstår att finna.

Estrids ett tusen år gamla skelett hittades av Länsmuseets arkeolog Lars Andersson vid en utgrävning 1995 vid Broby bro på Frestavägen i Täby.

Utifrån skelettet återskapades Estrid som en åldrad människoliknande modell i naturlig storlek av dock- och modellmakaren Oscar Nilsson.

Denna modell med naturtrogna anletsdrag har under flera år stått i Täby kommuns huvudbibliotek. Nu lånas den ut under en period till museet Vikingaliv. som ligger mellan Vasamuseet och Gröna Lunds Tivoli.

Oscar Nilsson har även gjort en modell av Estrid som ung. Den finns hos Stockholms länsmuseum.

Tack vare arkeologiska fynd och runstenarnas texter vet man en hel del om denna företagsamma kvinna.

Estrid Sigfastsdotter kan ha blivit uppemot 75 år gammal. Hon överlevde två äkta makar, födde drygt tio barn och blev med åren en mycket betydelsefull person i bygden

Detta förstår man inte minst av de fynd som hon fick med sig i graven. Man vet också att Estrid var en av de allra första kristna i Sverige. Tidigare under vikingatiden brände man ofta sina döda före kristendomens intåg.

I den nya utställningen på Vikingaliv får besökarna möta Estrid och lära sig mer om hennes händelserika historia. Vid Estrids monter kan besökarna också titta på filmen, som beskriver hur det gick till när hennes grav påträffades 1995.

I andra delar av utställningen kan man bekanta sig med det vikingatida långhuset. Huset är inrett som ett matförråd med råvaror och verktyg från livet i det dåtida hemmet.

Estrids flytt till museet Vikingaliv har möjliggjorts genom ett samarbete med Runriket och Täby kommun.

Estrid bodde och levde en stor del av sitt i det område som numera kallas Runriket.

Runriket sträcker sig nästan fyra mil runt Vallentunasjön. Det är världens runstenstätaste bygd! Där kan man besöka nio historiska platser och se exempel på olika typer av runristningar från vikingatiden.

Startplatsen till Runriket utgörs av Jarlabankes bro i Täby kyrkby.

De nio platser som finns att besöka i Runriket är Jarlabankes bro, Täby kyrka, Broby bro, Fällbro, Risbyle, Gällsta, Gullbron, Vallentuna kyrka och Arkils tingstad.

Publicerat: 30 juni 2018.

 


ANNONS


 

Kommentera innehållet i Stockholms Varjehanda på företagets Facebooksida!

 

Sommarregeringen har fattat
en lång rad viktiga beslut

Kvarteret Björnen och Loen har
tillfälligt ersatt kvarteret Rosenbad
som centrum för Sveriges regering


VIDEO (66 sekunder). Pressekreteraren Toni Eriksson hälsade välkommen till regeringens pressfika den 18 juli 2019 på kvarteret Björnens innergård. I pressträffen medverkade följande sex statsråd: Från vänster näringsminister Ibrahim Baylan (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S) och ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP).

Regeringens pressfika den 18 juli 2019 hölls utomhus här på kvarteret Björnens innergård vid Karduansmakargatan i Stockholm. Omgiven av moderna kontorskomplex ligger det statliga byggnadsminnet Adelcrantzska palatset (till vänster). Nästan hela bebyggelsen i kvarteret Björnen revs 1977. Adelcrantzska palatset var den enda byggnad som fick stå kvar. Under 1990-talet har huset renoverats. Palatset ägs av svenska staten, förvaltas av Statens fastighetsverk och disponeras av Regeringskansliet.

Sveriges statsminister har sitt säte här åtminstone fram till sommaren 2021. Runt den här innergården finns stora delar av den politiska makten samlad: Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Näringsdepartementet och Förvaltningsavdelningen (alla med besöksadress Herkulesgatan 17) samt Finansdepartementet (med besöksadress Jakobsgatan 24).

 

Sex statsråd i den säsongsbantade sommarregeringen presenterade en lång rad viktiga beslut på den traditionella pressfikan med journalister torsdagen den 18 juli 2019. Sammankomsten hölls i kvarteret Björnen i stället för kvarteret Rosenbad, som är utrymt för totalrenovering.

Under regeringens pressfika redogjorde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och de andra närvarande statsråden för några av de beslut som regeringen hade fattat tidigare på förmiddagens regeringssammanträde. Här är några av de viktigaste besluten.

Ett särskilt hedersbrott ska utredas

Regeringen har beslutat om direktiv för att se över straffrätten när det gäller så kallade hedersbrott. Det handlar bland annat om att det bör införas en särskild brottsrubricering. Riksåklagaren Petra Lundh har utsetts till särskild utredare.

Tydligare etiska regler och skärpta straff vid forskning på människor

Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Dagens regelverk behöver förtydligas. Regeringen har därför tillsatt en utredning som har sett över etikprövningslagen, dess tillämpningar och vilka straff som ska ges vid överträdelse. Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss med förslag så att otydligheter i lagen kan åtgärdas och straffen skärpas.

Staten ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Regeringen har beslutat att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att senast 2020 genomföra en emission av gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i budgeten som går till hållbara investeringar och projekt. Emissionen ska främja den svenska marknaden för gröna obligationer och är en del av regeringens arbete i omställningen mot hållbar utveckling.

Förlängt uppdrag till länsstyrelserna att kartlägga vattensituationen i landet

Regeringen har beslutat att förlänga uppdraget till länsstyrelserna att kartlägga och analysera vattensituationen på regional och lokal nivå. Förlängningen av uppdraget syftar till att ge fördjupad information om hur vattensituationen utvecklas för att vara förberedd på eventuell vattenbrist.

Översyn av reglerna om gode män och förvaltare

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas.

Regeringen satsar på besöksnäringen

Regeringen avsätter fem miljoner kronor för att stärka Tillväxtverkets arbete för en konkurrenskraftig svensk besöksnäring. För medlen ska Tillväxtverket undersöka hur besöksnäring och industri bättre kan samverka samt genomföra insatser som syftar till att förenkla för företagen i besöksnäringen.

Regeringen tar ett första steg mot fiskerikontroll genom kamerabevakning

Regeringen har beslutat att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att utreda och föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras i syfte att säkerställa att landningsskyldigheten efterlevs.

Utredning för hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökade ambitioner i svenskt klimatarbete

På pressfikan presenterade Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, att Sverige har för avsikt att redan i år ingå fyraåriga avtal om upp till cirka en miljard kronor sammanlagt till Anpassningsfonden och till Fonden för de minst utvecklade länderna (cirka 500 miljoner kronor per organisation). Detta ökar Sveriges ambitioner i klimatarbetet samtidigt som Sverige bidrar till effektivitet och förutsägbarhet i sitt klimatstöd.

Regeringen kan inte ta upp nådeansökan från en ukrainsk kvinna till prövning

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson meddelade att regeringen har inga möjligheter inom lagens ram att ta upp en uppmärksammad ukrainsk kvinnas nådeansökan om att få stanna i Sverige. Hon skadades svårt i samband med terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 och tvingades amputera ett ben. Kvinnan måste således, i enlighet med migrationsdomstolarnas beslut, lämna Sverige tillsammans med sin dotter.


VIDEO (77 sekunder). Den socialdemokratiska landsbygdsministern Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, tillträdde sin befattning den 21 januari 2019. Hennes ansvarsområde är landsbygd, livsmedel och areella näringar samt regional tillväxt. Jennie Nilsson är hallänning, född 1972 och bosatt i Halmstad. Hon har två barn. Utbildning: Sannarps gymnasium (social inriktning), Halmstad 1988–1990. Meritlista: Landsbygdsminister, riksdagsledamot, kommunalråd 2001–2006 och vårdbiträde 1991–2001.

I videon svarar Jennie Nilsson på Stockholms Varjehandas fråga om regeringsbeslutet angående fiskerikontroll genom kamerabevakning. Ordet "landningsskyldighet", som nämns, innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas i hamn. Detta gäller även fisk och skaldjur under minsta referensstorlek för bevarande.

Detta är Karduansmakargatan inom regeringskvarteret Björnen och Loen i Stockholm. Från detta kvarter styrs Sverige nu under tiden som kvarteret Rosenbad är stängt för en total renovering. Säkerheten är som synes hög med höj- och sänkbara pollare (i förgrunden) och stabila gallergrindar. Fotograferat den 18 juli 2019 från Rödbodgatan nära Tegelbacken och upp mot Drottninggatan och Brunkebergstorg.

Karduansmakare är en hantverkare som garvade och beredde en finare sorts skinn av framförallt get. Skinnet kunde användas till bokband, handskar, skor och dylikt. Ordet "karduan" kommer via franskan från ett speciellt sätt att bearbeta läder, som utvecklades under den arabiska tiden i staden Córdoba i södra Spanien. I Spanien kallades det cordobán och på franska blev det cardouan, enligt Wikipedia.

Publicerat: 19 juli 2019.

 

Regeringskvarteret Rosenbad renoveras under nästan tre år

Så här ser regeringskvarteret Rosenbad ut för närvarande: Till stora delar dolt bakom vepor, byggställningar och bodar under den pågående genomgripande renoveringen. Fotograferat den 18 juli 2019 från Riksbron. Enligt förvaltaren Statens fastighetsverk finns det stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen omfattar även en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats åren 1895–1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu bedöms nödvändigt med en genomgripande renovering. Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler.

Renoveringen av Rosenbad inklusive den lilla Rosenbadsparken påbörjades i januari 2019 och planeras vara klar hösten 2021.

Publicerat: 20 juli 2019.

 


ANNONS


 

Lars Norén vägrade säga något
om sin pjäs "Andante" på
pressträffen inför urpremiären
på Dramatens lilla scen


VIDEO (35 sekunder). I en scen med käppfäktning i pjäsen Andante går det våldsamt till när två av åldringarna, spelade av Per Mattsson och Sten Ljunggren, slåss med sina käppar i en tvekamp på serviceboendet.


VIDEO (7 sekunder). Kan svaret på frågan "Vill du ha något, pappa?" i den här scenen komma att uppfattas som huvudbudskapet i Lars Noréns pjäs? Repliken lyder "Ja, dödshjälp, tack!". Från vänster på scenen ses skådespelarna Nina Fex, Marika Lindström, Per Mattsson, Sten Ljunggren, Carl Magnus Dellow, Monica Stenbeck och veteranen Nils Eklund (född 1927, numera statist). I pjäsen medverkar även skådespelaren Erik Ehn, som spelar svärson.

 

Dramatikern Lars Norén, en av den moderna svenska teaterns förgrundsgestalter, står för både text och regi till den nyskrivna pjäsen "Andante". Den får urpremiär på Dramatens lilla scen den 1 mars 2019. Andante utspelar sig "i det sista rummet där ännu rester av livslögner och klasskillnader vägrar att släppa greppet". Det handlar om åldrande, minnen och avsked.

Andante är den första satsen i Lars Noréns icke linjära trilogi om åldrande. Trilogins övriga satser har redan haft sina urpremiärer i Stockholm och Paris. Den andra satsen "Vintermusik" i regi av Sofia Jupither på Kulturhuset Stadsteatern 2017 och den sista satsen "Poussière" (Stoft) i regi av Lars Norén själv på Comédie-Française våren 2018.

Musiktermen andante betyder "med relativt långsamt tempo" och kan väl här ses som en beskrivning av ålderdomens livstempo.

Noréns pjäser spelas flitigt på Dramaten, senast dramat "Höst och vinter" på Lilla scenen i regi av Stefan Larsson. På Dramaten var Norén senast aktuell som regissör för sitt eget verk "Stilla liv" på Elverket 2017.

Lars Norén är född 1944 i Stockholm. Bland hans mest framstående verk kan nämnas "Natten är dagens mor", "Kaos är granne med Gud" och "Bobby Fischer bor i Pasadena".

Pjäsen Andante utspelar sig på ett "normalt skandinaviskt servicehem" med ett antal personer som är sammanförda men som inte har valt varandra. De inrättar sig fortfarande efter gamla hierarkier.

– Den börjar realistiskt men slutar i en mardröm, säger Lars Norén i ett förinspelat videouttalande.

Den 21 februari välkomnades pressen till en öppen repetition av Lars Noréns pjäs Andante. I pressinbjudan står det att "Lars Norén inleder med en kort presentation av pjäsen". Men så blev det tyvärr inte.

Lars Norén satt visserligen vid regibordet mitt i teatersalongen under själva repetitionen. Men den person som inledde med en kort presentation av pjäsen blev producenten Erik Kristensen.

Under den efterföljande frågestunden tillfrågades Lars Norén om han själv kunde säga några ord om sin pjäs, varpå han valde att lämna teatersalongen utan att säga något.

Detta förstärker intrycket av att Lars Norén känner stark fobi mot svenska journalister. Det är synd eftersom kulturjournalister ofta är välvilligt inställda till kulturella satsningar och behöver intervjua upphovspersonerna.

Efter repetitionen fanns dock möjlighet för intervjuer/samtal med skådespelarna (se nedanstående videointervju med Sten Ljunggren).

För pjäsens scenografi svarar Lars Norén och Dick Sandin. Kostym: Lars Norén och Åsa Jonsson. Ljusdesign: Egil B Hansen. Peruk och mask: Mimmi Lindell och Kjell Gustavsson.

Speltid: 2 timmar och 50 minuter med paus.

Kungliga Dramatiska Teatern ("Dramaten") är Sveriges nationalscen. Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, vilket bland annat innebär att teatern ska förvalta teaterhistorien och arbeta för teaterkonstens utveckling. På Dramaten spelas klassiker, nyskriven teater samt teater för barn och ungdom. Teatern ägs till 100 procent av svenska staten. Teaterchef är Eirik Stubø.


VIDEO (155 sekunder). Efter repetitionen av pjäsen Andante under pressvisningen intervjuades skådespelaren Sten Ljunggren av Stockholms Varjehanda uppe på scenen. Han säger bland annat att det finns ganska mycket humor i pjäsen.

Text och bild: Mac Lennart Lindskog
Publicerat: 23 februari 2019.

 


ANNONS


 

Fullsatt med samhällsbyggare
och maskinentreprenörer
på Stora Infradagen 2019

– Miljön är en ödesfråga som berör oss alla. I vår bransch talar vi om ny teknik och nya mer miljövänliga bränslen, men också mycket om eldrift och batteridrivna bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner. Det är spännande, men också komplext, inte minst därför att vi vet att de mineraler som behövs för att skapa batterierna ofta hämtas i gruvor med ibland hemska arbetsförhållanden och från länder som är konflikthärdar. Det måste vi också ta med i diskussionen och titta på hela livscykeln.

Det sade Magnus Persson, förbundsordförande för branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) när han öppnade Stora Infradagen 2019 i Näringslivets Hus i Stockholm.

Paneldebatt på scenen med från vänster moderatorn Elisif Elvinsdotter, Samhällsbyggarnas Young Professionals ansvariga Camilla Käll, VTI- och KTH-professorn Maria Börjesson, KTH-professorn Lina Bertling Tjernberg och riksdagens näringsutskotts ordförande Lars Hjälmered (M).

 

Fredagen den 25 januari 2019 arrangerades Stora Infradagen för 13:e året i följd. Dagen tog upp de stora utmaningar som infrastrukturbranschen står inför under de kommande åren: Kompetensförsörjning, rekrytering, hållbarhet och morgondagens marknad.

Arrangören ME:s förbundsordförande Magnus Persson och Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke hälsade de cirka 350 deltagarna välkomna till evenemanget som hölls i den överfulla Industrisalen i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm.

ME står för Maskinentreprenörerna. Det är ett bransch- och arbetsgivarförbund, som organiserar omkring 4 000 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö samt samhällspåverkan.

Dagens moderator var journalisten och författaren Elisif Elvinsdotter. Dagens krönikör var komikern Al Pitcher (se nedanstående roliga videoklipp), som återkom på scenen flera gånger under heldagsprogrammet.

Inledningstalare var Anna Rosling Rönnlund, medförfattare till succéboken Factfulness. Hon beskrev det arbete som Gapminder Foundation utför i hennes bortgångne svärfar Hans Roslings anda.

– Vi tänker att världen är sämre än vi tror och då drar vi fel slutsatser. Ibland kan schimpanser som får tre svarsalternativ få ett bättre resultat än vi människor, sade Anna Rosling Rönnlund. Hon konstaterade dock att publiken lyckades något bättre än schimpanserna.

PANELDISKUSSION

I den efterföljande paneldiskussionen var VTI:s Maria Börjesson och Näringsutskottets Lars Hjälmered (M) överens om att stora infrastrukturbeslut alltför ofta baseras på känslor och tyckande istället för på fakta.

Med utgångspunkt från Anton Landehags presentation av Ungdomsbarometern på temat "Vad vill nästa generation?" framgick att ME:s egen youtuber Hampus Hedström, Frentabs VD John Fransson och Lapplands Lastmaskiners VD Helena Hedlund också var överens: Främst om att branschen måste ha en öppnare attityd och mer aktivt ta hand om de unga maskinförare som kommer ut från skolorna.

Riksdagens utbildningsutskotts vice ordförande Roger Haddad (L) påpekade att allt fler söker yrkesutbildningar, men tyckte att det behövs mer engagemang från företagen för att behålla de unga i branschen.

– De yrkesförberedande utbildningarna har länge varit alltför lågt prioriterade. Det krävs ett nationellt fokus för att modernisera utbildningarna och göra dem mer attraktiva. Vi ska utbilda för morgondagen och då funkar det inte med gamla metoder och gammal teknik, enligt ME:s VD Hampe Mobärg.

Efter lunch möttes ME:s förbundsordförande Magnus Persson, KTH-professorn Göran Cars och Veidekke Sveriges VD Jimmy Bengtsson i ett samtal om framtidens byggmarknad.

Landshövdingarna Sten Nordin (Blekinge) och Björn O Nilsson (Norrbotten) oroade sig enligt ME för det försämrade underhållet av småvägar som Trafikverkets chef för nationell planering Lennart Kalander hade aviserat.

Volvos Per-Erik Lindström och Torbjörn Wilson från Pon Equipment berättade om entreprenadmaskinernas snabba digitalisering och om övergången till batteridrift.

INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Sedan var det dags för dagens sista talare, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Han flaggade för nya finansieringsformer för snabbtåg och, med adress till landshövdingarnas oro för vägunderhållet, för omprioriteringar i infrastrukturplanen, enligt ME.

– Att vi äntligen har en regering på plats är skönt. Att vara i övergångsregering var plågsamt eftersom vi inte kunde agera. Nu finns det ett fantastiskt berg av beslut som måste tas.

– Vi samlar nu alla infrastrukturfrågor, inklusive IT och energipolitik, i ett departement. Om vi ska digitalisera och effektivisera transportsektorn, så är det en styrka att ha ett samlat och starkt departement. Vi kan fokusera på Sveriges utmaningar de kommande åren och, tillsammans med er, säkerställa att vi blir det land där man testar ny teknik och klarar av klimatomställningen snabbast av alla.

Tomas Eneroth avslutade sin medverkan med att tillsammans med ME:s ordförande emeritus Håkan Norén dela ut årets infrastipendium från Norénska fonden till den unge entreprenören Robin Wallenius.


VIDEO (118 sekunder). Al Pitcher var dagens krönikör på Stora Infradagen 2019. Han är en nyzeeländsk ståuppkomiker som är verksam i Sverige och England. Bor numera i Stockholm tillsammans med sin svenska hustru och barn. I Stockholms Varjehandas videoklipp välkomnas han upp på scenen av moderatorn Elisif Elvinsdotter.


Publicerat: 30 januari 2019.

 


ANNONS


 

Liljevalchs Vårsalong 2019:
Mest måleri, teckning och grafik
men lite foto, video och digitalt

Mårten Castenfors, chef för konsthallen Liljevalchs på Djurgården i Stockholm, guidade runt på Vårsalongens pressvisning den 24 januari 2019. Här ses han framför oljemålningen "Drottningholm" av Brommakonstnären Titti Winbladh (född 1942). Konstverket kostar 150 000 kronor.
 

Ett högaktuellt konstverk är "De Aderton" av Stefan Bennedahl (född 1954) i Forsheda. Han skildrar Svenska Akademiens situation med flera tomma stolar i stengodslera och trä. Pris: 40 000 kronor. Till vänster på väggen hänger oljemålningen "Sex" av Stockholmskonstnären David Engzell (född 1981). Pris 22 000 kronor.

 

Vid pressvisningen den 24 januari av Vårsalongen 2019 berättade Mårten Castenfors, Chef Liljevalchs, om årets utställning. Årets jury bestod av Helene Billgren, Susanne Vollmer och Lasse Åberg. Ordförande, för trettonde gången, var Mårten Castenfors.

Inför årets Vårsalong skickades 3 538 ansökningar in vilket är rekord. 136 konstnärer antogs och 254 verk visas. Alla verk är till salu.

De flesta verken är måleri, följt av teckning, grafik, skulptur och textil. Av fotografi, videoverk och digitala verk finns i år inte mycket representerat.

Yngste konstnären är 18 år och den äldsta 93 år. Av de 136 konstnärerna är 79 kvinnor och 57 män. Både etablerade konstnärer och amatörer finns med i utställningen.

Varje sal har sitt tema, där samma material och färger samsas.

I rummet där textil visas imponerar Täbybon Linnéa Eklöfs, Omedvetna samarbeten, en broderad klänning (se hennes verk på www.tabyallehanda.se).

I sal 1 har Skaparkollektivet Forma, 17 000, en hel vägg med en installation med 17 000 föremål skapade av 1 500 personer. Den symboliserar de afghanska flyktingarna i Sverige.

Stefan Bennedahl har gjort en modell i stengodslera och trä, De Aderton, som visar Svenska Akademiens sammanträde med de tomma stolarna.

Inger Edelfeldts, Samtal, i tusch, färgpenna, akrylfärg på duk är en drömsk målning.

Axel Österholms små miniatyrer över kiosker i Stockholm är fina.

Det är stor variation i de olika tekniker och material som visas på årets utställning. Bredden på verken, måleri, tusch, lergods, träkonst, textil och hemslöjd imponerar. Det är roligt att se idérikedomen och lekfullheten i verken.

Liljevalchs Vårsalong visas 25 januari–24 mars 2019.

Text och foto: Helena Lindskog.
Publicerat: 26 januari 2019.

 


ANNONS


 

Unga fotbollsspelare uttagna till
svenska landslagets vinterturné

Matchlottningen i Svenska Cupen:
Nytt Stockholmsderby mellan
Djurgårdens IF och IK Frej Täby

Truppen till vinterturnén, det vill säga herrlandslagets träningsläger i Qatar den 3–13 januari 2019, består av ovanstående 26 yngre spelare. Den första gruppen med tre spelare är målvakter, den andra gruppen med åtta spelare är backar och den tredje gruppen med femton spelare är "mittfältare & forwards".

För Stockholms Varjehandas läsekrets kan det vara intressant att veta att sju spelare kommer från klubbar i Stockholmsregionen: Oscar Linnér, Robin Jansson, Alexander Milosevic och Kristoffer Olsson från AIK Fotboll AB, Jonathan Augustinsson och Kerim Mrabti från Djurgårdens Elitfotboll AB samt Muamer Tankovic från Hammarby Fotboll AB.

Av utlandsproffsen har framförallt tre spelare stark anknytning till Stockholmsregionen: Alexander Isak i tyska Borussia Dortmund spelade dessförinnan i AIK, Simon Tibbling i danska Bröndby IF spelade dessförinnan i Djurgårdens IF och Viktor Gyökeres i engelska Brighton and Hove Albion FC spelade dessförinnan i IF Brommapojkarna.


VIDEO (55 sekunder). Fotbollslandslagets förbundskapten Janne Andersson intervjuas här av Stockholms Varjehanda direkt efter Svenska Fotbollförbundets presskonferens den 3 december.

 

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) anordnade måndagen den 3 december 2018 en direktsänd presskonferens hos förbundets officiella materialleverantör Adidas på företagets svenska huvudkontor i Arenastaden i Solna.

Presskonferensen öppnades av Svenska Fotbollförbundets kommunikationschef Andreas Jansson och inleddes med ett översiktligt anförande av förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Därefter presenterade Tommy Wahlsten, ordförande för Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker (SFS), tre nyinvalda medlemmar i den svenska fotbollens Hall of Fame.

Presskonferensens två största nyheter blev sedan lottdragningen till Svenska Cupens gruppspel för damer och herrar i februari och mars nästa år samt förbundskapten Janne Anderssons presentation av uttagna spelare till herrlandslagets vinterturné (träningsläger) i Qatar vid Persiska viken den 3–13 januari 2019.

De senaste årens destination Abu Dhabi står under denna period som värd för slutspelet i de asiatiska mästerskapen och är därför inte möjlig som träningsläger.

Janne Anderssons landslagstrupp till lägret i Qatar består av 26 yngre spelare. Under samlingen där kommer landslaget bland annat att möta Finland i en vänskapslandskamp den 8 januari. Matchen kommer att sändas i TV12.

– Det blir tredje gången Peter och jag är med på vinterturnén nu. Jag ser den som ett jättebra tillfälle att bättre lära känna de spelare som är precis bakom det "riktiga" landslaget, säger Janne Andersson i ett uttalande.

Peter i detta sammanhang är den assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren.

I början av varje år brukar herrlandslaget resa på januariläger. Eftersom samlingsperioden inte ligger på internationella speldatum så består truppen som vanligt främst av spelare från de nordiska ligorna (framförallt Allsvenskan). Därutöver några spelare från ligor utanför Norden där klubbarna har gått med på att släppa spelarna trots tävlingssäsong.

– Malmö FF fick knappt någon vila alls i somras och spelar fortfarande i Europa. De har sagt nej till att släppa iväg sina spelare i januari och det har jag full respekt och förståelse för. Vi är väldigt glada för det goda samarbete vi har med föreningarna. Vi har fått ja från nästan alla vi har frågat, säger Janne Andersson.

I samband med januarilägret kommer SvFF, representerat av förbundsstyrelsens vice ordförande Jörgen Eriksson, tillsammans med övriga nordiska fotbollsförbund, fackliga organisationer och människorättsexperter att följa upp de möten som hölls med en rad intressenter i Qatar 2016, enligt Svenska Fotbollförbundet.

Precis som då kommer den nordiska delegationen att träffa representanter för VM-projektet, Qatars fotbollsförbund och internationella organisationer för kritiska diskussioner om mänskliga rättigheter och villkoren för utländska gästarbetare i Qatar. Delegationen kommer också att inspektera de pågående byggena av arenor inför VM 2022.

Enligt Amnesty International har det skett en rad framsteg på området mänskliga rättigheter i Qatar sedan 2016. Qatar har till exempel ingått ett avtal med International Labour Organization (ILO), som stärker gästarbetskraftens rättigheter avseende lön och resande.

KVALMATCHERNA TILL FOTBOLLS-EM 2020

Söndagen den 2 december 2018 i Dublin lottades herrlandslagets kvalspel till EM 2020. Detta Europamästerskap kommer att spelas i flera städer i olika länder.

Sverige lottades in i grupp F mot Spanien, Norge, Rumänien, Färöarna och Malta. Nu är det klart när Sveriges EM-kvalmatcher spelas under 2019:

Lördag 23/3 kl 18.00 Sverige–Rumänien
Tisdag 26/3 kl 20.45 Norge–Sverige
Fredag 7/6 kl 20.45 Sverige–Malta
Måndag 10/6 kl 20.45 Spanien–Sverige
Torsdag 5/9 kl 20.45 Färöarna–Sverige
Söndag 8/9 kl 20.45 Sverige–Norge
Lördag 12/10 kl 20.45 Malta–Sverige
Tisdag 15/10 kl 20.45 Sverige–Spanien
Fredag 15/11 kl 20.45 Rumänien–Sverige
Måndag 18/11 kl 20.45 Sverige–Färöarna.

GRUPPSPELSMATCHERNA I SVENSKA CUPEN 2019

Den direktsända lottningen av matcherna i Svenska Cupens gruppspel för damlag och herrlag i februari och mars 2019 förrättades under Svenska Fotbollförbundets presskonferens den 3 december: Från vänster de assisterande förbundskaptenerna Magnus Wikman (damlandslaget) och Peter Wettergren (herrlandslaget) samt TV4:s sportjournalist Jesper Hussfelt.

Resultatet av lottningen till Svenska Cupens gruppspel för herrar utföll enligt ovanstående bild. Av de 32 lagen kommer fem från Stockholmsregionen: Årets svenska mästare allsvenska AIK i grupp 1, allsvenska Hammarby i grupp 4, före detta allsvenska och nu återigen superettanlaget IF Brommapojkarna i grupp 5, allsvenska Djurgården i grupp 7 samt superettanlaget IK Frej Täby också i grupp 7.

Det blir således ett nytt Stockholmsderby mellan Djurgårdens IF och IK Frej Täby. Matchen kommer att spelas på Tele2 Arena den 16 eller 17 februari 2019. Senast lagen möttes var i Svenska Cupen den iskalla vinterdagen 24 februari 2018. Då skrev den lokala webbtidningen Täby Allehanda: "Rekordpublik på Vikingavallen såg Djurgårdens IF vinna över IK Frej Täby med 1–0 i cupen".

Placering i gruppspelet avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs placering genom målskillnad, det vill säga skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Om målskillnaden är lika stor placeras det lag främst som har gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. Är inte det inbördes resultatet mellan lagen utslagsgivande tillfaller den högre placeringen det högst rankade laget. Respektive gruppsegrare avancerar till kvartsfinal.

Svenska Cupens gruppspel för herrlag 2019: Omgång 1 den 16–17 februari, omgång 2 den 23–24 februari och omgång 3 den 2–3 mars. Kvartsfinalerna spelas den 9–10 mars, semifinalerna den 16–17 mars och finalen den 30 maj 2019.

Resultatet av lottningen till Svenska Cupens gruppspel för damer utföll enligt ovanstående bild. Av de 16 lagen kommer tre från Stockholmsregionen: Hammarby och AIK i grupp 3 och Djurgården i grupp 4.

Svenska Cupens gruppspel för damlag 2019: Omgång 1 den 9–10 februari, omgång 2 den 16–17 februari och omgång 3 den 9–10 mars. Semifinalerna spelas den 16–17 mars och finalen den 1 maj 2019.

 

TRE NYA MEDLEMMAR I FOTBOLLENS HALL OF FAME

På presskonferensen den 3 december 2018 presenterade Tommy Wahlsten, ordförande för SFS (Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker) tre nyinvalda medlemmar i den svenska fotbollens Hall of Fame: Knut Nordahl, Kennet Andersson och Stig Svensson.

Medlem nummer 62 Knut Nordahl föddes 1920 och avled 1984. Näst äldst av de fyra bröderna Nordahl som har spelat i A-landslaget. Klubbar: Hörnefors IF, IFK Norrköping, AS Roma. Har spelat 26 A-landskamper, vann OS-guld 1948 och VM-brons 1950. Stor Grabb 1947. Guldbollen 1949. Flerfaldig svensk mästare och cupvinnare.

Medlem nummer 63 Kennet Andersson föddes 1967. Klubbar: Tunafors SK, IFK Eskilstuna, IFK Göteborg, Bologna FC och flera andra utländska klubbar. Har spelat 83 A-landskamper. Svensk mästare 1990 och 1991. Allsvensk skyttekung 1991. Vann VM-brons 1994. Stor Grabb 1994. Turkisk mästare 2001 (i Fenerbahce SK).

Medlem nummer 64 Stig Svensson föddes 1914 och avled 2004. Har varit spelare och framför allt lagledare och ordförande (1943–1989) i Östers IF i Växjö. Under hans ledning vann Östers IF fyra gånger Allsvenskan (SM-guld 1968, 1978, 1980 och 1981). Vann Svenska Cupen 1977. Han fick SvFF:s förtjänsttecken i guld 1974.

Bakgrunden till Hall of Fame är att SFS år 2002 inrättade en kommitté vars uppgift är att hedra minnet av spelare, ledare, tränare och andra personer som SFS anser ha varit av avgörande betydelse för den svenska fotbollens bildande, utveckling och popularitet.

Den första symboliska elvan presenterades vid SFS:s 20-årsjubileum 2003. Därefter har årligen ett mindre och varierande antal tillkommit. Andemeningen är att ledamöterna ska vara väl fördelade beträffande position i laget, klubbtillhörighet och tidsepok i vilka de har verkat.


VIDEO (78 sekunder). Den legendariske sportjournalisten och TV-programledaren Bo Hansson, född 1933, ingår i Hall of Fame-kommittén inom SFS (Sveriges Fotbollshistoriker och Statistiker). Här i videoklippet intervjuas han av Stockholms Varjehanda i anslutning till Svenska Fotbollförbundets presskonferens den 3 december 2018.

Publicerat: 4 december 2018.

 


ANNONS


 

Nationalmuseum återinvigt
i nytt ljus efter omfattande
renovering inom kostnadsram

Nationalmuseums nyrenoverade och ombyggda fastighet från 1866 på Södra Blasieholmshamnen i Stockholm kan nu ta emot dubbelt så många besökare och visa tre gånger så mycket konst som tidigare. Fotograferat i samband med pressvisningen den 9 oktober 2018.


VIDEO (73 sekunder). Nationalmuseums överintendent och myndighetschef Susanna Pettersson höll ett inledningsanförande i den södra ljusgården under pressvisningen den 9 oktober. Anförandet hölls framför hisstornet, som är beklätt med flätmönstrad mässing och försett med en bildvisningsyta. En annan talare under pressvisningen var Statens fastighetsverks (SFV) projektägarföreträdare Torun Hammar.

 

Lördagen den 13 oktober 2018 återinvigdes Nationalmuseum i Stockholm efter fem års genomgripande renovering och ombyggnad. Klockan 11.00 började festligheterna på museets utomhustrappa med invigningstal av överintendenten Susanna Pettersson, kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och Kung Carl XVI Gustaf, som även klippte invigningsbandet, i närvaro av Drottning Silvia, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Det blev musik och artistframträdanden av Tensta Gospel Choir, Kitok (dvs Magnus Ekelund) samt Frida Hyvönen och Sofia Karlsson. Även Livgardets Dragonmusikkår medverkade i ceremonin. Därefter öppnades portarna för det första publika insläppet.

Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum. Museet är en statlig myndighet med uppgift att främja konsten. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från ungefär år 1500 till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag.

Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet till nutid. Av dessa har cirka 5 000 föremål valts ut för att visas vid nyöppningen.

Nationalmuseum förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott, Gustavsbergssamlingen, ett antal slottssamlingar och konsten på Svenska Institutet i Paris.

Museibyggnaden ritades av den tyske arkitekten Friedrich August Stüler och invigdes 1866. Museets historia går tillbaka till 1792, då Konglig Museum instiftades.

Nationalmuseum stängdes den 3 februari 2013 inför renoveringen. Numera, efter renoveringen, kan museet ta emot dubbelt så många besökare och visa tre gånger så mycket konst jämfört med innan. De publika ytorna i museet har ökat med cirka en tredjedel genom att magasin, verkstäder och kontor har flyttat ut.

För att ge ökat utrymme åt konsten har en stor del av personalen flyttat till lokaler på Skeppsholmen och andra ställen i Stockholm. Källarplanet med vackra tegelstensvalv, som inte var tillgängligt för besökare tidigare, har byggts om till serviceytor som förvaring, matsäcksrum och toaletter.

Det nya klimatsystemet säkrar en jämn luftfuktighet i hela byggnaden och möjliggör att alla konstarter kan visas på samtliga våningsplan. Målningar, skulptur, teckningar, grafiska blad, fotografiska porträtt, konsthantverk och design presenteras sida vid sida längs med en tidsmässig röd tråd från 1500-talet fram till 2000-talet.

På uppdrag av regeringen tog Statens fastighetsverk (SFV) första spadtaget i renoveringen av museibyggnaden i juli 2014. Det var ett ögonblick som hade föregåtts av många års detaljerad planering. Fyra år och 1,3 miljoner arbetstimmar senare överlämnades den nyrenoverade byggnaden till Nationalmuseum sommaren 2018.

Statens fastighetsverk framhåller att uppdraget har genomförts inom den ekonomiska ram på cirka 1,2 miljarder kronor som regeringen och riksdagen har beslutat att renoveringen och ombyggnaden fick kosta. Det är ett av de största och mest komplexa projekt som Statens fastighetsverk har genomfört i modern tid.

Bland de konsulter som Statens fastighetsverk har anlitat finns byggprojektledaren Cowi/Projektbyrån AB samt Wingårdhs arkitekter AB i samarbete med Wikerstål arkitekter.

På Nationalmuseum finns kända verk av Rembrandt, Boucher, Watteau, Renoir, Goya, Dürer och många fler. Samlingen med nordisk konst är tongivande med verk av Anders Zorn, Carl Larsson och Alexander Roslin. Förutom bildkonst, skulptur och äldre konsthantverk visar museet designutvecklingen under 1900-talet med kontinuerliga förvärv även av nutidsdesign.

Förutom de permanenta samlingarna finns tillfälliga utställningar på Nationalmuseum. I höst, 2018, anordnas utställningar om den amerikanske porträttmålaren John Singer Sargent (1856-1925), om Design Stories och om det 50-årsjubilerande svenska designföretaget A&E Design.

Den magnifika trappan leder upp till museets övre trapphall, där Carl Larssons målning "Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523" hänger på väggen i fonden. Målningen är cirka 14 meter lång och 7 meter hög. Den påbörjades 1891 och färdigställdes först 1908. Fotograferat under pressvisningen den 9 oktober 2018.

På den motsatta väggen i museets övre trapphall hänger Carl Larssons omdiskuterade oljemålning "Midvinterblot". Målningen är omkring 13,5 meter lång och 6,5 meter hög. Motivet beskriver hur svearnas kung Domalde låter sig offras i Uppsala tempel efter år av missväxt. Tavlan blev refuserad 1916. Sedan 1992 hänger tavlan dock där den var tänkt från början.

Ett viktigt beslut gällde var de nya hissarna skulle placeras i museet. Valet föll på den södra ljusgården där den tidigare hörsalen låg. Nu står där istället ett mässingsinklätt hisstorn bestående av tre hissar som sammanlagt kan ta ett 100-tal besökare åt gången. Hissarna är ett viktigt nytillskott för att publiken (som väntas öka från cirka ett tusen besökare per dag före renoveringen till två tusen framöver) ska kunna röra sig smidigt i byggnaden.

Södra ljusgården är inte bara till för transport. Framför hisstornet finns en flexibel publik yta för filmvisning, föreläsningar och samtal, enligt Statens fastighetsverks projektchef Cecilia Brännvall.

En av huvudprinciperna för det nya sättet att visa konstsamlingarna är att nyttja dagsljuset i salarna. Det har varit en utmaning i sig att hantera dagsljusflöden och möta upp med artificiellt ljus för att skapa variation i upplevelsen, enligt Nationalmuseums projektledare för presentationen av konstsamlingarna Helena Kåberg.

Den nya Skulpturgården i museets norra ljusgård påminner om en italiensk piazza. När museibyggnaden uppfördes på 1860-talet hade de två öppna ljusgårdarna till uppgift att föra in dagsljus till de inre delarna av museet. Den södra ljusgården byggdes igen på 1960-talet med hörsal, magasin och utställningsrum. Den norra ljusgården (på fotot) glasades in 1996 och inrymde museets restaurang.

Ett tema i Skulpturgården är hur konsten på 1800-talet förändras från idealism till realism. Här samsas nu de fornnordiska gudarna Oden, Balder och Tor (från vänster i bakgrunden) med framgångsrika män avbildade som antika filosofer i toga. Under senare delen av seklet började människor avbildas mer verkligt i moderna kläder, frisyrer och med skönhetsfel, framhåller museet.

I förgrunden ses marmorskulpturen "I sorg" skapad av svensken Johan Teodor Lundberg år 1900. "Kvinnan ligger ihopkrupen och gömmer sitt ansikte. Ambitionen var att väcka starka känslor. Lundbergs skulptur uttrycker sorg och uppgivenhet", enligt museets app.

Det här praktfulla porträttet av Karl XIV Johan, den förste bernadotten som blev svensk kung, utfördes i olja på duk av den franske konstnären Emile Mascré år 1843. Konstverkets titel är "Karl XIV Johan, kung av Sverige och Norge, g.m. Desirée Clary". Kungen är klädd i svensk marskalksuniform. Porslinsbordet från Sèvres var en statsgåva från den franske kungen Ludvig Filip.

På bordet ligger den finaste franska ordensutmärkelsen: Hederslegionen. Skeppsholmskyrkan i bakgrunden, boken om Göta kanal och vaserna från Karl Johans eget porfyrverk i Älvdalen visar hans insatser som kung av Sverige.

På temat konst och design i "Folkhemmets vardagsrum" ställer Nationalmuseum ut ovanstående tidstypiska föremål. Tavlan "Makarna Myrdal" målades 1968 av Sven Ljungberg. Den visar Alva och Gunnar Myrdal i deras gemensamma arbetsrum. Paret hörde till 1900-talets mest inflytelserika svenska debattörer. Deras idéer om samhällsplanering, social rättvisa och jämställdhet fick stor betydelse för den socialdemokratiska politiken på 1930-talet och framåt.

Framför tavlan står tre stolar från 1940-talet: Från vänster Karmstol Husmodern av G A Berg, Stol Triva 31 av Elias Svedberg och Pinnstol av Gunnar Eklöf.


I år fyller det svenska designföretaget A&E Design 50 år. Det firas med en utställning som bygger på den donation av handgjorda modeller och prototyper som Nationalmuseum har fått som gåva av företaget. Tom Ahlström och Hans Ehrich grundade A&E Design 1968. De har sedan dess formgivit en lång rad ergonomiska vardagsföremål för svenska och internationella beställare. Diskborsten 1230 för Jordan har exempelvis sålts i 67 miljoner exemplar, enligt museet. Den röda kölappsautomaten M80 för Turn-O-Matic är välkänd från de flesta snabbköp.


VIDEO (54 sekunder). På pressvisningen den 9 oktober berättade krögaren Fredrik Eriksson (Långbro Värdshus m m) och hans team om Restaurang Nationalmuseum med café och bar. Från vänster i matsalen står museichefen Susanna Pettersson, chefen för museets stabsavdelning Birgitta Castenfors, Restaurang Nationalmuseums VD Fredrik Eriksson, konstnärliga ledaren för restaurangens inredning Matti Klenell, Restaurang Nationalmuseums kommunikationschef Bodil Stigsdotter m fl.

Det här ser kanske ut som ett modernt konstverk, men det är förvaringsboxar för besökarnas väskor och andra tillhörigheter nere i Nationalmuseums källarvalv. På de fasttejpade papperslapparna står det skrivet "FELMONTERAT LÅS". Så allt är ännu inte tipptopp i det renoverade museet. Fotograferat vid pressvisningen den 9 oktober 2018.

Text och foto: Mac Lennart Lindskog, Stockholms Varjehanda.
Publicerat: 13 oktober 2018.

 


ANNONS